Akder - Akışkan Gücü Derneği

 

CETOP yeterlilikleri, CETOP Mesleki Eğitim Seviyeleri ile İlgili Onaylı Eğitim Merkezleri Kılavuzu RE 2005/01-H/P

 

1. GİRİŞ:

Bu yazı ile  “Onaylı Eğitim Merkezleri”nin, kalite güvenliği ve kontrolü ile uzmanlık temelli yeterlilik işlemleri ile ilgili özel, bilgilendirici esasları sunmak amaçlanmıştır.

 

 

2. ONAYLI EĞİTİM MERKEZLERİ:

Eğer bir kimsenin başarılı bir bilgi seviyesinden söz ediliyorsa, o kişinin aldığı sertifikada şu bilgilerin bulunması gerekir.

 • Uzmanlığının seviyesi,
 • Becerisinin kapsadığı alan,
 • Bu becerinin kapsadığı özel alan,
 • Yeterliliğin alındığı Onaylı Eğitim Merkezinin adı,
 • Bu merkezi kontrol eden organın adı(Yeterlilik Kuruluşu) ve yetkili imzalar.

 

 Onaylı Eğitim Merkezinin kendisi Yeterlilik Kuruluşunun bir temsilcisi tarafından değerlendirilmiş olmalı, ehliyetli olduğunun kabul edildiği bir eğitim seviyesinde, personelinin bilgi ve becerilerini etkili ve sürekli bir şekilde geliştirerek, gerekli kriterleri  yerine getirmeyi garanti etmelidir.

Burada önemli husus şudur ki; eğer bir kişiye belirli bir konuda bir uzmanlık sertifikası verilmişse, o kişi  o konuda gerçekten uzman olmalı ve o kişi hakkında sertifikasında kayıtlı konularla ilgili en ufak bir tereddüt duyulmamalıdır.

Onaylı Eğitim Merkezi, kalite ve performans uygunluğunun sorumlusudur ve bundan dolayı adayların, eğitim verilen seviyelerinde bilgi ve beceri kazanmalarını garanti eder.

Bir eğitim kuruluşu için açıklamalı bir kılavuz dokümanı ve uygulama organizasyonu hazırlamak, o dokümana(Onaylanmış Eğitim Merkezi Ana Sözleşmesi) uyulmasını sağlamak Yeterlilik Kuruluşunun sorumluluğundadır.

Onaylı Eğitim Merkezi statüsüne sahip olmaya müracaat etmeden önce çok iyi bilinmelidir ki; beceri, ancak “tecrübe kazanmış ellerle” elde edilebilir.  İşte bunun için bütün eğitim merkezleri, başarılı olabilmek için her türlü deneyleri yapmaya uygun, günün en gelişmiş teknolojisine sahip, adayların bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve değerlendirmelere uygun ekipmanlarla donatılmış olmalıdır.  

Eğitim merkezleri, adayların performans seviyelerini sağlayabilmek için; teknik olarak ehliyetli, pratik olarak akışkan gücü ve ilgili mühendislik tecrübesi ve aynı zamanda yeterli akademik ehliyeti de olan özel eğitimci ve değerlendirme personeline sahip olmalıdır.

Etkili bir eğitim için,  pratik yapmak ve uzmanlık temelli değerlendirmede başarılı olmak gerekir. Eğitim kadrosunun kendisi de bizzat konularla ilgili pratik deneyimleri üzerinden akışkan gücünün bakım ve yönetimini de içeren geniş bir pratik el becerisine sahip olmalıdır.

Eğitim merkezlerinin sahip olması gereken diğer hususlar da şöyle sıralanabilir:

 

a) Uzmanlık temelli programların açıklanması ve pratik beceriler ile birlikte bilgi seviyesine bağlı bölümlerin etkin entegrasyonunun sağlanması,

b)  Her adayın daha önceki bilgi ve deneyimlerine göre “eylem planlarının” hazırlanması,

c) Adayların gelişme kayıtlarının, geri besleme belgelerinin, gizlilik ve  

değerlendirme sonuçlarının muhafaza edilmesi,

d) Bilgi temelli bölümlerin desteklenmesi için bir seri yazılı ödevlerin hazırlanması,

e) Bire bir temelinde başarılı olmak üzere, kanıt kriterlerinin yerine getirilmesi için, bir seri beceriye dayalı ödevlerin hazırlanması,

f) Doküman kontrol sisteminin her yönünü kapsayan; özel eğitimciler, değerlendirme elemanları, iç onay makamı ve  yönetimin tutanak altına alınmış mutat gözden geçirme toplantılarını da içine alan bir “Yönetim Kontrol Sistemi” kurulması,

g) Dershanelerde öğrenimi destekleyen,  bol miktarda görsel eğitim gereçleri, bilgisayarlı sunumlar vb. şekillerde kaliteli bir eğitimin sunulması,

h) İyi bir kütüphane hizmeti sunulması ve nerede mümkün ise internet ve CD üzerinden bilgi alınmasının sağlanması.

 

Bütün bu ihtiyaçlara ilaveten eğitim merkezlerinin, işleyen bir Sağlık, Güvenlik ve Fırsat Eşitliği Politikasına sahip olmaları gerekir. Eğer bir ISO 9000 veya ISO 14000 belgesine sahip olunursa; Yeterlilik Kuruluşunun, Onaylanmış Eğitim Merkezi statüsü vermesi için destekleyici bir durum olacağı şüphesizdir.

Not: Seviye 3 eğitimi için onay almış olan bir merkez Seviye 1 ve 2 için de onay almış sayılır. 

 

2.1. CETOP onaylı eğitim merkezlerinin görevleri

Milli CETOP derneği tarafından onaylanan bir eğitim merkezi aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadır:

a) Uygun bir kalite kontrol/yönetim sistemi kurarak, aşağıdaki konuları etkin bir şekilde yönetmelidir. Tüm yönleri ile kayıtlar, giriş, özel ihtiyaçların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, sürekli bilgi ölçümü, performans izleme, final bilgi ölçümü, sınavlar, onaylama ve etkili bir geri beslemenin sağlanması.

b) Güvenli ve itimat edilen bir arşiv sistemi.

c) Hidrolik, pnömatik ve kontrol sistemleri alanlarında deneyimli, planlanan programlar için uygulama yapabilecek ehliyetli bir teknik kadro.

d) Program ihtiyaçlarına uygun, bilgi ölçme ve iç onay referanslı, bilgi ve beceri temelli denetimleri uygulayabilen deneyimli kadro,

e) Bir Sağlık, Güvenlik ve Fırsat Eşitliği politikası uygulaması.

f) Eğitimcilere, ders sunumlarında yardımcı olacak, aynı zamanda adayların pratik yapıp, becerilerini geliştirebileceği ve onları sınavlara hazırlayabilecek bir ekipman varlığına sahip olmak(eğitim merkezleri için öngörülen ekipmanlar için Madde 2.6’ya bakınız).

g) Aşağıdaki belgeleri kapsayan bir teknik kütüphane kurulması:

a. İmalatçı katalogları ve teknik veriler,

b. CD Romlar(mümkünse) ve ihtiyaç olacak en son teknik verileri alabilmek için internet bağlantısı,

c. Akışkan gücü temel bilgileri,

d. Pratik el kitapları,

e. Sağlık ve güvenlik dokümanları.

Not: Bütün güncel veri tarihleri arşivlenmeli ve dokümanlar muhafaza edilmeli.

h) Program sunumlarının rahatça desteklenebileceği görsel cihazlara sahip uygun dershaneler bulunmalı. Bu dershanelerde, bilgisayarlı sunum imkanları ve projeksiyon sistemleri kurulmuş olmalı.

Eğitim merkezi onayı için CETOP’un üye derneğine yapılacak müracaatlarda önceden belirlenen formlar kullanılır ve bir onay ziyareti yapılır. CETOP üye derneğinin  belirlediği bir üye, konu eğitim merkezini mutabık oldukları bir tarihte ziyaret eder ve o merkezin kadrosunu, ekipman gücünü, müracaatta bildirdikleri programları yapabilecek organizasyonu ve yönetim kapasitelerini inceler. Bütün düzenlemeler her iki tarafın yazılı mutabakatı ile yapılır.

Eğitim merkezleri, yapılacak bütün masraflar ve aşağıdaki diğer hususlarda CETOP milli derneğince bilgilendirili:

 •  Eğitim merkezi onay ziyareti,
 • CETOP milli derneği kontrol ziyareti,
 • Öğrenci sınav kayıtları.

 

2.2 Eğitim merkezinin denetlenmesi ve standartların geçerliliği

Onaylı eğitim merkezleri yılda bir kez bir dış denetçi tarafından ziyaret edilir. (Dış denetçi CETOP üyesi milli dernek tarafından tayin edilir). Denetçi; eğitim merkezi ile ziyaret tarih ve saatinde mutabık olur. Eğitim merkezi, denetçinin ziyaret tarihinden en az bir ay evvel yazılı olarak haberdar edilir ve ziyaret ile ilgili tüm prosedürler, usuller ve dokümanlar bildirilerek ziyaret öncesi mutabakat sağlanır.

Denetçi eğitim merkezine ziyaret tarihinden sonra en geç 14 gün içinde bir rapor verir. Raporun bir kopyasını da milli akışkan gücü derneğine gönderir. Denetçinin raporunda aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Mevcut sistemler ve devam eden onayın kabulü,

b) Geliştirmeler için tavsiyeler, mutabık olunan faaliyet planı ve zaman çizelgesi,

c) Müteakip toplantının tarihi,

d) Programlar ve onay/kontrol proseslerinde herhangi bir değişiklik varsa bunun güncellenmesi.

 

2.3 Tavsiyeler

Programlar boyunca eğitimciler ve öğrencilerin aşağıdaki 2 hususa uymaları beklenir:

a) Hidrolik sembollerde güncel ISO 1219-1 standardına uyulması,

b) Elektrik ve elektronik sembollerde EN 60617 standardına uyulması.

Tüm program uygulamaları boyunca eğitimcilerden her çeşit öğretim metotlarını kullanmaları tavsiye edilir. Öğrencilerin kullanımlarına sunulan mevcut makina ve sistemlere uygun olmak şartıyla kendi hazırladıkları devre şemalarını kullanmaları teşvik edilir . Eğitimciler de öğrencilerle birebir irtibat halinde olmalı ve ortaya konulan devre şemalarının uygunluğunu sürekli gözden geçirmelidir.

 

2.4 Eğitim merkezinin program sunumu/metodolojisi

Eğitim programlarının sunuluşu sırasında öğrencilerin donanımlara ellerini dokundurmaları, çok iyi pratik eğitim için çok önemlidir.

Öğrencilerin ana konuları çok iyi anlaması sağlanmalıdır. Bunlar; temel prensipler, sembollerle gösterilmiş devre şemalarının iyi okunması ve canlandırılması,  kirlilik kontrolü ve çalışma güvenliğinin sağlanmasıdır.

 

2.5 Sınav/değerlendirme prosedürleri

Sınav kağıtları ve not verme prosedürü CETOP milli akışkan gücü derneği tarafından hazırlanır ve eğitim merkezine gönderilir. Gönderme işlemi taahhütlü posta ile, belirlenmiş sınav tarihinden en geç 2 iş günü evvel tamamlanmış olmalıdır. Gönderi adresi önceden tayin edilmiş sınav kontrol sorumlusudur.

Sınav kontrol sorumlusu; tüm gizlilik, idare ve gözetim görevleri ile birlikte, söz konusu taahhütlü postanın alındığını CETOP milli akışkan gücü derneğine bildirir.

CETOP milli akışkan gücü derneği, söz konusu sınavın etkili bir yönetim ve denetim altında yapılacağının güvence altına alındığını ve sınavın öngörülen zamanda yapılmasını eğitim merkezine bildirir.  

Yazılı sınav tamamlandığında, sınav kağıtları sınav sorumlusuna ulaştırılır. Sınav sorumlusu; belirlenen kişi tarafından, daha önce alınan not verme prosedürüne göre sonuçların çıkarılmasını organize eder .

Başarılı öğrenciler, sınav tarihinden itibaren bir ay içinde önceden belirlenmiş bir form ile CETOP milli derneğine bilgi olarak rapor edilir.(Sınav Rapor Formu)

Not: Eğitim merkezleri sınav kağıtlarından bir fazla kopya alarak gözetim ve not referansı için saklar. Temin edilmiş olan not verme prosedürü, Sınav Rapor Formu ile birlikte CETOP milli derneğine geri gönderilir. Not verme prosedürü hiçbir şekilde kopyalanamaz.

Başarısız olan öğrencilerin yeniden sınava girme durumu için uygun tarih belirlendiğinde, CETOP milli derneğine sınav giriş formu ile birlikte bildirilir.

 

2.6 Özel programlarla ilgili bilgiler

Onaylı eğitim merkezleri, aşağıdaki konular için ekipmanlara sahip veya erişebilir olmalıdır.

a) Bilgi aktarımının desteklenmesi,

b) Etkili bir eğitimci gösterisinin sağlanması,

c) Pratik beceri kazanılması için elverişli el deneyimleri sunulması ve beceriye dayalı bir değerlendirme imkanı hazırlanması.

 

2.6.1 Mobil hidrolik programları

Eğitim merkezlerinin aşağıdaki imkanlara sahip olması gerekir:

1) Pompanın emiş tarafında kavitasyon ve hava emişi  gösterilebilmeli,

2) Sabit debili bir pompa sistemininin aşağıda verilen çeşitli basınç ve akış kontrol elemanları ile  kullanılması:

 • Tek kademeli emniyet valfleri,
 • Havalandırmalı, yük boşaltma valfli, ön uyarılı emniyet valfleri,
 • Elektro-hidrolik basınç anahtarları ve transduserler,
 • Akümülatörler(doldurma aparatı dahil)

Akış kontrolü; tekli kısma valfi ve basınç ayarlayıcı akış kontrol valfine sahip olmalıdır. İç, dış ve yan geçiş ölçümü yapılabilmeli, yüklü ve yüksüz şartlarda incelenmelidir.

3) Değişken debili bir pompa sistemi aşağıdaki şartlarda çalıştırılıp kontrol edilmelidir:

 • Basınç ayarlaması(sabit basınç kontrolü),
 • Yük duyarlı,
 • Uzaktan basınç kontrollü(elektrikli ve oransal kontroller dahil).

4) Motor devri ve pompa iletim hacminin pompa debisine etkileri gösterilmelidir.

5) Pompa performans testi gerçekleştirilmeli ve yüklü ve yüksüz şartlarda Q ile P arasındaki ilişki kurulmalıdır.

6) Aşağıdaki elemanların yüklü ve yüksüz performansları incelenmelidir:

 • Öncelikli akış kontrol valfleri,
 • Sürgülü akış bölücüler,
 • Döner akış bölücüler.

7) Vidalı, kaymalı kartuş valfleri ile boru montajlı tesisatlar arasındaki farkı elle dokunarak anlamalı ve pratik deneyim kazanmalıdır.

8) Aşağıdaki özelliklerde çok fonksiyonlu mobil valfler çalıştırılmalıdır:

 • Açık merkez uygulamaları,
 • Akış/basınç dengelemeleri,
 • Giriş ve servis ağzı tesisatları(el kumandalı, hidrolik ön uyarılı denetim kollu ve elektrik kumandalılar dahil)

9) Ön uyarılı çek valf ve dışarıdan uyarılı karşı denge valfleri, silindir sistemleri dahil 

       yük tutma ve hareket kontrolleri için incelenmelidir.

10)  Kapalı hidrostatik sistemin çalışması, temel kontrol fonksiyonları ile birleştirilerek

 incelenmelidir.

11)  İki ve üç yollu basınç düşürücü valf performansları incelenmelidir.

12)  Akışkanın kirlilik seviyesinin kontrol prosedürü, kirlilik test kiti ile gösterilmelidir.

13)  Hidrolik direksiyon sisteminin performansı ve ona bağlı öncelik valfi incelenmelidir.

14) Hidrolik motor performansı; debi, devir ve kayma oranı hesaba katılarak incelenmelidir.

 

2.6.2 Endüstriyel Hidrolik ve Kontrol

Eğitim merkezleri aşağıdaki imkanlara sahip olmalıdır:

1) Pompanın emiş ağzındaki kavitasyon ve hava alma durumu gösterilebilmeli.

2) Sabit iletim hacimli bir pompa ile değişik basınç, debi ve onlara bağlı kontrol aletleri kullanılarak:

 • Tek kademeli emniyet valfi,
 • Boşaltma kontrollü, ön uyarılı emniyet valfi,
 • Yüksüz sistem,
 • Elektro hidrolik basınç anahtarları ve transduserler,
 • Akümülatörler(doldurma aparatı dahil)

Akış  kontrolü; tekli kısma valfi ve basınç ayarlayıcı akış kontrol valfine sahip olmalıdır. İç, dış ve yan geçiş ölçümü yapılabilmeli, ilaveten akış bölücü uygulaması, yüklü ve yüksüz şartlarda araştırılmalıdır.

3) Değişken iletim hacimli bir pompa aşağıdaki şartlarda çalıştırılmalıdır:

 • Basınç ayarlamalı(sabit basınç kontrolü),
 • Yük duyarlı,
 • Uzaktan basınç kontrolü(elektrikli ve oransal kontrol uygulamaları dahil).

4) Ön uyarılı çek valf ve karşı denge valfleriyle, hareket kontrolü ve yük tutma durumu araştırılmalı ve gösterilmelidir.

5) Açık-kapalı bobin ve oransal kontrollü valflerle uygulama yapılmalı ve  birleştirilmeli.

6) Röle ve yükseltici kart sistemlerinin anahtarlar dahil şemaları kurulmalıdır.

7) Pompa performans testi gerçekleştirilmeli ve yüklü ve yüksüz şartlarda Q ile P arasındaki ilişki kurulmalıdır.

8)  Akışkanın kirlilik seviyesinin kontrol prosedürü, kirlilik test kiti ile gösterilmelidir.

9) Hidrolik silindir performansı hareketli bir tarzda çalıştırılarak incelenmelidir.

10)  Hidrolik motor performansı; debi, devir ve kayma oranı hesaba katılarak incelenmelidir.

11)  İki ve üç yollu basınç düşürücü valf performansları incelenmelidir. 

12) Vidalı, kaymalı kartuş valfleri ile boru montajlı tesisatlar arasındaki farkı elle dokunarak anlamalı ve pratik deneyim kazanılmalıdır.

 

2.6.3 Pnömatik Güç ve Kontrolü

Eğitim merkezinin aşağıdaki sistemlere sahip olması gerekir.

1) Hava ve bobin ön uyarılı, basitten komplekse pnömatik devreler kurulmalıdır.

2) Röle ve çeşitli anahtarlama cihazları ile donatılmış elektro-hidrolik devreler bulunmalıdır.

3) Pnömatik devrelerin kontrolu için PLC uygulamaları kurulmalıdır.

4) Yastıklamalı ve yastıklamasız silindir performansı gösterilmelidir.

5) Pnömatik devrelerin içine; güvenlik sistemleri, birleşik devreler, çift el açma ve acil durdurma yerleştirilmelidir.

6) Hava kompresörlerinin, yardımcı cihazların, alıcıların, soğutucu ve kurutucuların çalışma sistemleri incelenmelidir.

7) Çeşitli ve FRL(Filtre+Regülatör+Yağlama) kombinasyonlarının performansları incelenmelidir.

8) Mevcut kullanımlardaki borulama ve sızdırmazlık sistemleri incelenmelidir. 

 

3. EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞU / EĞİTİM ORGANİZASYONU

Bir eğitim merkezi onay için başvurmadan evvel aşağıdaki hususları iyi bilmelidir.

a) Uygulayacağı eğitim programının içeriği,

b) Bu projeyi yürütmek için gerekli olan özel taahhüt ve gerekliliklerin ana hatlarını ihtiva eden kılavuz dokümanının içeriği.

Not: Kılavuz dokümanı; eğitim merkezi için müracaat formlarını, öğrenci kayıt ve sınav sistemlerini içerir.

 

4. YETERLİLİK KURULUŞU/DIŞ DENETÇİLER

Yeterlilik Kuruluşu bir eğitim merkezinden onay için bir müracaat aldığında, önce kendi seçtiği “Dış Denetçiler (DD)” vasıtasıyla o merkeze bir ziyaret planlar. 

DD eğitim merkezi ile irtibata geçerek ziyaret için uygun bir tarihte mutabık olurlar. DD ziyaret için gerekli her türlü ihtiyacı merkeze yazılı olarak bildirir. Onay prosesi sırasında bütün denetlenecek alanları ve denetleme sırasında hazır bulunması gereken personeli de açık olarak bildirir.

Eğitim merkezi ziyaret öncesi tüm organizasyonda bulunan derslerle ilgili personelin özgeçmişlerini DD’ye iletir.

DD normal olarak bir denetim listesi üzerinden çalışmasını yürütür. Bu denetim listesi onay ziyareti öncesi eğitim merkezine gönderilebilir.(Ek RE 2005/01-H/P’ye bakınız)

Merkezin ziyareti sırasında DD aşağıdaki hususları sunar:

a) Merkeze danışmanlık ve kılavuzluk yapar. Onaylama ile ilgili olarak Yeterlilik Kuruluşunun kriterlerini tanımasına yardım eder.

b) Projenin etkin yürütülmesi ihtiyacı için; sunum, yönetim ve değerlendirme konularında danışmanlık ve kılavuzluk eder.

Eğitim merkezinin onaylanması ile ilgili ziyaret tamamlandığında, DD merkeze resmi onay için gerekli kriterlere sahip olup olmadığını bildirecektir.

Başarılı olma durumunda DD, Yeterlilik Kuruluşuna; gerekli olan bütün onay dokümanlarını iletecektir. Yeterlilik Kuruluşu da o eğitim merkezini “Onaylı Eğitim Merkez Sertifikası” ile ödüllendirecektir.

Bir merkezin onay kriterlerine uymadığı belirlenmiş olursa, DD; merkezin yapacağı düzeltici faaliyetleri merkez ile birlikte bir zaman çizelgesine döker.

Yeterlilik Kuruluşu, merkeze 6 aylık bir süreye kadar şartlı onay da verebilir. Bu şartlı onay dönemi içinde merkez gerekli kriterleri açıkça yerine getirdiğini gösterirse tam onay alması sağlanmış olur. Bunun için DD’nin yeni bir denetim yapması gerekir ve bu yeni denetimin de ek masraflar getirmesi tabiidir.

Yeterlilik Kuruluşu normal olarak bir eğitim merkezini 5 yıllık bir süre için onaylar. DD’lerin yıllık denetimleri ve raporları belirleyici olacaktır.

DD, Yeterlilik Kuruluşu adına eğitim merkezi ile yakın bir haberleşme bağlantısı kurulmasından sorumlu olacaktır.  Onaylı eğitim merkezinin kabul edilebilir bir kalite seviyesini garantiye almak, ayrı ayrı not verme prosedürü dahil pratik beceri temelli ders örnekleri sunmak, Yeterlilik Kuruluşunun sorumluluğundadır.

Yeterlilik Kuruluşu, mutabık olunan bir zaman çizelgesi üzerinden, sınavların düzenlenmesi ve gerekli not verme prosedürünün kurulmasından, onaylı eğitim merkezi ise; yönetim, gözetim, ders notları ve gizlilikten sorumlu olacaktır.

Not: Eğer Avrupa’da bir yerde, Yeterlilik Kuruluşunun, sınav kağıtlarının vb. hazırlanması ve yönetilmesine  kaynakları yeterli olmaz ise bunun alternatifi; sınav kağıtları ve not verme prosedürü, çeşitli eğitim/öğretim kuruluşlarından alınan, onların yönetim ve denetimi gereğince yapmasını sağlayacak kabul edilebilir bir düzen kurulmasıdır.  Bununla birlikte, Yeterlilik Kuruluşu, içeriğin program ve kalite seviyesinin belirli bir standardı tutturmasında  mutabık olmalıdır.

 

5. DIŞ DENETÇİ / ONAYLI EĞİTİM MERKEZİNİN DENETİM ZİYARETLERİ

Bu ziyaretler sırasında DD aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

a) Eğitim merkezinin orijinal onay dokümanlarının, sistem ve yönetim kontrolünün denetimi.

b) Öğrencilerin başarı kayıtlarının gözden geçirilmesi.

c) Mümkün olan yerlerde, beceri bazlı pratik derslerin gözetimi.

d) Merkezin özel eğitimci, değerlendirici ve iç denetçilerinin günlük ders uygulamaları ve yönetimden kaynaklanan bir sorunları olup olmadığının görüşülmesi. 

e) Eğitim merkezi elemanlarından geliştirme önerileri ve derslerle ilgili bilgi alınması.

f) Yeterlilik Kuruluşundan henüz eğitim merkezine ulaşmamış olan son güncel bilgilerin aktarılması.

Not: Herhangi bir  plan veya niteliğin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi programları, Yeterlilik Kuruluşunun sorumluluğundadır. Bu normalde her yıl yapılması gereken bir işlemdir.

Yeterlilik Kuruluşu onaylı eğitim merkezlerine yazılı olarak güncellenmiş bilgiler gönderir. Bu bilgiler eğitim merkezine tavsiyeleri ve gerekli olan yerlerde yürürlüğe koyma tarihlerini içerir. Bu gereklilikleri yerine getirmek, eğitim merkezi yönetim ekibinin sorumluluğundadır.

DD ziyareti sonrasında Yeterlilik Kuruluşuna ve bir kopyası da ilgili eğitim merkezine ulaştırılmak üzere tam bir rapor gönderir. Bu raporda herhangi kabul edilmiş geliştirme, faaliyet ve gözlemin dikkate alınması konuları da bulunur. DD ziyaretin bitiminde eğitim merkezi ile raporun ana hatlarını görüşür.

 

6. BAŞARILI ÖĞRENCİLER

Bir kursun başarı ile tamamlanmasında sonra eğitim merkezi, başarılı olan öğrencilerini gerekli belgeleri ile birlikte Yeterlilik Kuruluşuna bildirir.

Gerekli başarı sertifikasını hazırlayıp öğrenciye sunmak Yeterlilik Kuruluşunun sorumluluğundadır. Sertifika, uzmanlık temelli başarı seviyesini gösterir ve Yeterlilik Kuruluşunun yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanır.

 

Kaynak: CETOP İnternet Sitesi

Tercüme eden: Abdullah Parlar  

 

December 2023
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fri Nov 03 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Mon Nov 20 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Tue Nov 21 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Wed Nov 22 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Tue Dec 05 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Wed Dec 06 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Thu Dec 07 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Tue Dec 12 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Wed Dec 13 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Thu Dec 14 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup